Market Cap

Market Cap

Market Cap

Danh sách tất cả các đồng tiền điện tử

Đây là bảng thông tin theo dõi hầu hết các đồng coin đang được niêm yết trên thị trường, ví dụ như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance, Tether … cho phép người dùng có thể cập nhật giá trị hiện tại của từng đồng coin. Đồng thời còn thể hiện số lượng các đồng coin đang được lưu hành, khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ qua, biến động giá trị trong vòng 24h được thể hiện theo % giá trị cũng như vốn hóa thị trường của các đồng coin cụ thể.


Các thông tin này được cập nhật một cách liên tục và chính xác nhất giúp người dùng có thể dễ dàng theo dõi các biến động giá đồng coin. Các đồng coin được xếp theo thứ tự dựa trên tổng vốn hóa thị trường theo thời điểm thực tế, không phải theo biến động tăng giá của đồng coin.

Don’t Miss Our News!

Subscribe to ChainPress Newsletter and Get All Topical Information